Премини към основното съдържание

Общи условия

Общи условия

Условия за ползване на

“SMARTCAST.BG“

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „СМАРТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ” ЕООД, наричано по-долу "SMARTCAST.BG”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.


„СМАРТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202901013 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рикардо Вакарини 10А, имейл адрес: yordan@smartcast.bg, телефон: +359878777785.


„СМАРТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 437642.


Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.


Настоящият документ съдържа информация за дейността на „SMARTCAST.BG” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "SMARTCAST.BG”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.


Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „SMARTCAST.BG”.


С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и SMARTCAST.BG договор. Обработването на личните данни е уредено в настоящите общи условия и политиката за защита на личните данни.

 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:


Сайт - http://www.smartcast.bg и всички негови подстраници.

Потребител - Потребителите на Сайта не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Те целят извличане на печалба от предлаганите от тях услуги на Сайта. Потребителите на Сайта не се ползват от специфичните права за потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите, в това число отказ от договор и замяна, рекламации, онлайн решаване на спорове и др. В отношенията с Потребителите на Сайта се прилага общото българско законодателство - Търговски закон, Закон за задълженията и договорите и др.

Потребителски профил/ профил на Потребител – създаден от “SMARTCAST.BG” профил на Потребител, чрез който Потребителят предлага услугите си на Посетителите на Сайта. Потребителите нямат потребителско име или парола.

Посетител – всяко лице, което, след като е отправило заявка до “SMARTCAST.BG”, е получило Клиентско име и парола и е създало Клиентски профил с правото да разглежда профили на Потребители. Посетителите не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Те търсят да наемат Потребителите на Сайта с цел упражняване на търговска дейност.

Клиентски профил – профил на Посетителите на Сайта, чрез който Посетителите могат да разглеждат профилите на Потребителите. Посетителите имат Клиентско име и парола.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от “SMARTCAST.BG” услуги.

Чл. 2. На Сайта “SMARTCAST.BG” създава профили на Потребителите, чрез които те предлагат своите услуги на Посетителите на Сайта.

(2) Всеки Потребител се съгласява предварително с публикуването на профила му на сайта и декларира, че разбира, че личните му данни са публично достъпни.

Чл. 3. Профилът на Потребителите се изработва по заявка на Потребителя изцяло по преценка на “SMARTCAST.BG” . “SMARTCAST.BG” определя структурата, съдържанието и оформлението на профила.

Чл. 4. Всички промени по профила на Потребителите се извършват от “SMARTCAST.BG” след заявка.

Чл. 5. “SMARTCAST.BG” има правото по своя преценка да откаже да създаде профил или да направи промяна в съществуващ профил, когато информацията за създаване или промяна на профила, в това число, но не само:

1. Противоречи на добрите нрави

2. Предоставените снимки към профила не отговарят на изискванията на “SMARTCAST.BG

Чл. 6. Когато се създава Потребителски профил на лице под 16 години, се изисква изричното съгласие на родителя или настойника.

Чл. 7. Посетителите ползват Сайта безплатно.

Чл. 8. “SMARTCAST.BG” има правото по своя преценка да откаже да създаде Клиентски профил, когато предоставеният материал за качване противоречи на добрите нрави или не отговаря на необходимата професионална визия.

 

ЗАЯВКА

Чл. 9. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „SMARTCAST.BG”, за да подадат заявка за регистрация на Сайта

(2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „SMARTCAST.BG”.

(3) Необходимо е Потребителят да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди заявката чрез интерфейса на сайта.

Чл. 10. (1) “SMARTCAST.BG” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

(2) “SMARTCAST.BG” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “SMARTCAST.BG”;

3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “SMARTCAST.BG”.

ЦЕНИ

Чл. 11. Чл. 5. (1) Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на „SMARTCAST.BG” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на услугите включват ДДС.

 

Чл. 12. „SMARTCAST.BG” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13. (1) „SMARTCAST.BG” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „SMARTCAST.BG”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

(3) "SMARTCAST.BG" си запазва правото да предоставя безвъзмездни годишни абонаменти на Потребители по своя преценка с цел популяризиране дейноста на платформата.

 

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез банков превод, кредитна или дебитна карта, PayPal, EasyPay и в брой.


Чл. 15. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.


Чл. 16. „SMARTCAST.BG” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „SMARTCAST.BG”.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 17. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „SMARTCAST.BG” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „SMARTCAST.BG” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „SMARTCAST.BG”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „SMARTCAST.BG”, „SMARTCAST.BG” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „SMARTCAST.BG”.

 

Чл. 18. „SMARTCAST.BG” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „SMARTCAST.BG” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „SMARTCAST.BG” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. „SMARTCAST.BG” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

Чл. 20. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „SMARTCAST.BG” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

Чл. 21. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едномесечно предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

(2) “SMARTCAST.BG не дължи връщане на заплатената цена, в случай че Потребителят отправи предизвестие за прекратяване на договора.

 

Чл. 22. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 23. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) „SMARTCAST.BG” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „SMARTCAST.BG” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 25. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Регистрация и идентификация

 

„SMARTCAST.BG” идентифицира Посетителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Потребителя.

„SMARTCAST.BG” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, включва име и фамилия, дата на раждане, ръст, размер дрехи, цвят на очите и косата, номер на обувките, имейл и телефон

 

„SMARTCAST.BG” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „SMARTCAST.BG” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

“SMARTCAST.BG” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

 

Посетителите на Сайта създават Клиентски профил.

„SMARTCAST.BG” има право да събира и използва информация относно Посетителите с цел създаването на Клиентски профил и предоставяне на достъп до профилите на Потребителите съгласно настоящите Общи условия. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, включва имена, телефон и имейл.

 

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

 

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.